Navigácia

Obsah

 

Vážení spoluobčania,  

vítam Vás na oficiálnej webovej stránke našej obce, ktorá informuje o histórii, kultúrno-spoločenských a záujmových aktivitách, ako i ostatnom aktuálnom dianí v obci. 

                        Mgr. Ľubica Karasová
                      starostka obce Palárikovo

 

Údaje o obci 

Štát:                      1Slovensko
Región:                  Nitriansky
Okres:                    Nové Zámky
Nadmorská výška:  113 m n. m.
Rozloha:               51,293906 km² (5 129 ha)
Obyvateľstvo:       4 426 (31. 12. 2005)
Hustota:                86,29 obyv./km²
Starosta:                Mgr. Ľubica Karasová
Časové pásmo:      S EČ (UTC+1)
PSČ:                       941 11
Tel. predvoľba:     +421-35
Kód:                       503452
EČV:                      NZ

 

 

 

08.07.2020

Príspevok na podporu zamestnávania uchádzačov o zamestnanie v odvetví poľnohospodárstva - informačný materiál

V rámci projektu „Projekt na podporu zamestnávania uchádzačov o zamestnanie v odvetví poľnohospodárstva“ úrad práce môže poskytnúť príspevok na podporu vytvárania pracovných miest pre uchádzačov o zamestnanie (ďalej len „UoZ“), najmä dlhodobo nezamestnaných UoZ (ďalej len „DN UoZ“) a UoZ bez vzdelania a s nízkym vzdelaním v odvetví poľnohospodárstva.

Detail

30.06.2020

STOP PLAZME - Petícia proti výstavbe spaľovne v Seliciach 1

STOP PLAZME - Petícia proti výstavbe spaľovne v Seliciach

Obecný úrad Palárikovo oznamuje občanom, že petíciu proti výstavbe plazmovej spaľovne v Seliciach môžu podpísať na verejne dostupných miestach: Obecný úrad Palárikovo, pošta, Jednota, dom kultúry, miestne pohostinstvá, kvetinárstva, firmy... 

Detail

11.06.2020

Miestna akčná skupina Cedron-Nitrava vyhlasuje "Výzvu na podávanie žiadostí o poskytnutie príspevku - Podpora podnikania a inovácií"

Miestna akčná skupina CEDRON - NITRAVA oznamuje, že vydala A K T U A L I Z Á C I U č. 1 výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku - Podpora podnikania a inovácií

Detail

05.06.2020

Liečebno - výchovné sanatórium Poľný Kesov

Zariadenie zabezpečuje systematickú celoročnú odbornú starostlivosť poskytovanú špeciálnymi pedagógmi, psychológom, pedopsychiatrom a zdravotnou sestrou v súlade s individuálnymi potrebami a diagnózou dieťaťa, kombinované s: A, poruchami aktivity a pozornosti (ADHD), B, vývinovými poruchami učenia (dyslexia, dysgrafia, dyskalkúlia). C, hyperkinetickými poruchami. Vzdelávací program máme vypracovaný pre žiakov pre: A, s ADHD, B, s vývinovými poruchami učenia. Poskytujú vzdelávanie v 5. triedach základnej školy v ročníkoch 5 - 9. Cieľom je poskytnúť každému dieťaťu dobré podmienky pre získanie základných kompetencii a špeciálnymi formami a metódami v čo najväčšej miere prispieť k reedukácii narušeného psychosociálneho a emocionálneho vývinu detí. Preventívne pôsobenie je zamerané na ochranu detí pred rizikom vzniku drogových závislostí. Aktívne pracujú s rodinou s cieľom zlepšiť a zachovať jej funkciu. LVS je zriadené ako koedukačné a internátne školské zariadenie s celoročnou prevádzkou, okrem školských prázdnin. S kapacitou 48 miest ponúka ubytovanie a stravovanie 5 x denne. Súčasťou LVS je základná škola a o umiestnenie môžu požiadať zákonní zástupcovia dieťaťa.

Detail