Menu
Obec Palárikovo
ObecPalárikovo
rozšírené vyhľadávanie

Daň za psa

Predmet dane

§  Pes starší ako 6 mesiacov, chovaný fyzickou alebo právnickou osobou. Daňovníkom je vlastník psa alebo držiteľ psa, pokiaľ sa nedá preukázať, kto je vlastník.

Vznik a zánik daňovej povinnosti

§  vzniká: prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa pes stal predmetom dane (t.j., pes dovŕšil vek 6 mesiacov, vlastník nadobudol psa staršieho ako 6 mesiacov)

§  zaniká: posledným dňom mesiaca, v ktorom pes prestal byť predmetom dane (t.j. úhyn, strata, bol darovaný, odsťahovanie)

Daňovej povinnosti za psa predchádza povinnosť evidencie psa na Organizačnom odbore - referáte prvého kontaktu.

Daňovník je povinný, najneskôr do 30 dní odo dňa vzniku alebo zániku daňovej povinnosti podať priznanie alebo čiastkové priznanie k dani za psa.

Doklady a dokumenty

  • vyplnené priznanie k dani za psa
  • preukaz ZŤP so súhlasom na spracovanie osobných údajov

Oslobodenie

  • jeden pes vo vlastníctve daňovníka, ktorý je držiteľom preukazu fyzickej osoby s ťažkým  zdravotným postihnutím
  • služobný pes, na ktorého sa nevzťahuje evidenčná povinnosť podľa osobitného zákona (pes v službách policajného zboru, väzenskej a justičnej stráže, železničnej polície, obecnej polície…)

Súvisiace predpisy

  • Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní
  • Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a poplatkoch
  • Všeobecne záväzné nariadenie obce 

Všeobecne záväzné nariadenie o dani za psa číslo 02/2011 o podmienkach určovania a vyberania dane za psa na území obce Palárikovo (43.76 kB)

Priznanie pre FO a PO k miestnym daniam (1022.07 kB)

Poučenie na vyplnenie priznania (250.57 kB)

Potvrdenie o podaní priznania (15.8 kB)

Vybavuje: 

Eva Izraelová, tel. č. 035/6911315, mail: izraelova@obecpalarikovo.sk

 

 

Zodpovedá: Správce Webu

Aktuálne informácie od nás

priamo vo Vašom telefóne

Stiahnite si našu
mobilnú aplikáciu na