Menu
Obec Palárikovo
ObecPalárikovo
rozšírené vyhľadávanie

Územné konanie (územné rozhodnutie)

Umiestňovať stavby, meniť využitie územia a chrániť dôležité záujmy v území možno len na základe územného rozhodnutia, ktoré vydá stavebný úrad na základe výsledkov územného konania, ktoré sa začína na základe písomného návrhu navrhovateľa podľa § 35 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) a § 3 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.

Navrhovateľ musí preukázať, že má k pozemku vlastnícke alebo iné právo. Ak nemá navrhovateľ k pozemku vlastnícke alebo iné právo, možno bez súhlasu vlastníka územné rozhodnutie o umiestnení stavby alebo rozhodnutie o využití územia vydať len vtedy, ak možno na navrhovaný účel pozemok vyvlastniť.

Účastníkom územného konania je navrhovateľ; obec, ak nie je stavebným úradom príslušným na územné konanie; právnické osoby a fyzické osoby, ktorých vlastnícke alebo iné práva k pozemkom alebo stavbám, ako aj k susedným pozemkom a stavbám vrátane bytov môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté a ten, komu toto postavenie vyplýva z osobitného predpisu (§ 24 až 27 zákona č. 24/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov).

Rozhodnutie o umiestnení stavby sa nevyžaduje na drobné stavby; stavebné úpravy a udržiavacie práce; stavby umiestňované v uzavretých priestoroch existujúcich stavieb, ak sa nemení vonkajšie pôdorysné ohraničenie a výškové usporiadanie priestoru; informačné, reklamné a propagačné zariadenia.

Doklady a dokumenty

 • vyplnený formulár Návrh na vydanie územného rozhodnutia a prílohy uvedené na formulári
 • písomné splnomocnenie na zastupovanie v konaní s uvedením rozsahu splnomocnenia (originál), ak sa navrhovateľ dal zastupovať
 • súhlas vlastníka pozemku v prípade, ak žiadateľ nie je vlastníkom dotknutého pozemku
 • situačný výkres súčasného stavu územia na podklade katastrálnej mapy v dvoch vyhotoveniach so zakreslením predmetu územného rozhodnutia a jeho polohy s vyznačením väzieb (účinkov) na okolie
 • dokumentácia pre územné rozhodnutie v dvoch vyhotoveniach, vypracovaná oprávnenou osobou v rozsahu podľa § 3 vyhlášky č. 453/2000 Z.z.
 • rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov
 • záverečné stanovisko o posúdení vplyvu stavby alebo činnosti na životné prostredie alebo rozhodnutie zo zisťovacieho konania, ak je predpísané zákonom č. 24/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov
 • doklady o rokovaniach s účastníkmi územného konania, ak sa konali pred podaním návrhu

Poplatky

 • správny poplatok v zmysle zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch znení neskorších predpisov sa platí pri podaní návrhu v hotovosti do pokladne Mesta Nové Zámky v Informačnom centre na prízemí Mestského úradu (v prípade platby prevodom na účet Obce Palárikovo, IBAN: SK12 0200 0000 0001 77042 4172 potvrdenie o úhrade sa prikladá k návrhu pri podaní)

správny poplatok za podanie návrhu na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo rozhodnutia o využití územia alebo rozhodnutia o zmene územného rozhodnutia podľa položky 59 písm. a) prílohy zákona o správnych poplatkoch je:

 

 1. pre fyzickú osobu ..........................................40 eur
 2. pre právnickú osobu.......................................100 eur
 • ak územné rozhodnutie zahŕňa umiestnenie viacerých samostatných objektov, vyberie sa súhrnný poplatok za všetky samostatné objekty uvedené v územnom rozhodnutí okrem prípojok

Upozornenie

 • v prípade, že návrh nebude úplný alebo nebude poskytovať dostatočný podklad pre posúdenie umiestnenia navrhovanej stavby alebo iného opatrenia v území, stavebný úrad vyzve navrhovateľa na jeho doplnenie potrebnými údajmi alebo podkladmi, kde bude stanovená lehota na doplnenie a súčasne ho upozorní, že ak nebude podanie doplnené v predpísanom rozsahu a v určenej lehote, územné konanie zastaví
 • keď je návrh na vydanie územného rozhodnutia úplný, stavebný úrad, oznámi začatie územného konania dotknutým orgánom a všetkým známym účastníkom konania. Súčasne upozorní účastníkov, že svoje námietky a pripomienky môžu uplatniť najneskoršie pri ústnom pojednávaní (ak upustí od ústneho pojednávania, určí lehotu, do ktorej môžu účastníci uplatniť svoje námietky), a upozorní ich, že sa na neskoršie podané námietky neprihliadne. V rovnakej lehote môžu dotknuté orgány oznámiť svoje stanoviská. V odvolacom konaní sa neprihliada na námietky a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v prvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci uplatnené mohli byť
 • územné rozhodnutie je záväzné aj pre právnych nástupcov jeho navrhovateľa a ostatných účastníkov územného konania
 • priestupku sa dopustí a pokutou do 33 193 € sa potresce ten, kto vykonáva činnosti, na ktoré je potrebné územné rozhodnutie, bez takého rozhodnutia alebo v rozpore s ním. (§ 105 ods. 3 písm. a) stavebného zákona)
 • stavebný úrad alebo inšpekcia uloží  pokutu do 165 969 € právnickej osobe  alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie, ktorá vykonáva činnosti, na ktoré je potrebné územné rozhodnutie, bez takého rozhodnutia alebo v rozpore s ním. (§ 106 ods. 3 písm. a) stavebného zákona)

Súvisiace predpisy

 • zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov
 • vyhláška č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona
 • vyhláška č. 532/2002, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie
 • zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov
 • zákon č. č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch znení neskorších predpisov
 • platné znenie predpisov môžete nájsť na https://www.slov-lex.sk/domov

Návrh na vydanie územného rozhodnutia (53.83 kB)

Vybavuje

Silvia Tóthová, tel. č. 035/6911311, mail: tothova@obecpalarikovo.sk

Zodpovedá: Správce Webu

Samospráva

PROJEKTY - EÚ FONDY

EÚ

EÚ

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Zvoz odpadu

Po Ut St Št Pi So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Odkazy

Cestovné poriadky

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:8
DNES:374
TÝŽDEŇ:2569
CELKOM:1937278

Aktuálne informácie od nás

priamo vo Vašom telefóne

Stiahnite si našu
mobilnú aplikáciu na