Menu
Obec Palárikovo
ObecPalárikovo
rozšírené vyhľadávanie

Stavebné povolenie na vodnú stavbu

Obec v zmysle § 63 ods. 1  zákona č. 364/2004 Z.z.. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v prenesenom výkone pôsobnosti na úseku štátnej vodnej správy rozhoduje  vo veciach
a) povolenia  na odber povrchových vôd a podzemných  vôd a ich iné užívanie na potreby jednotlivých občanov (domácností), uskutočnenie, zmenu a odstránenie vodných stavieb, ktoré súvisia s týmto odberom (§21 ods. 1 písm. a)a s písm. b) a § 26
b) v ktorých je príslušná povoľovať vodnú stavbu, ako aj v ostatných vodohospodárskych veciach týkajúcich sa tejto vodnej stavby

Doklady a dokumenty

 • vyplnený formulár Žiadosť o vydanie stavebného povolenia na vodnú stavbu

 • doklad o zaplatení správneho poplatku v zmysle č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch   v znení neskorších predpisov vo výške € 30

 • písomné splnomocnenie na zastupovanie v konaní s uvedením rozsahu splnomocnenia (originál), ak sa žiadateľ (vlastník stavby) dal zastupovať

 • ak stavebník nie je vlastníkom pozemku, doklady na preukázanie iného práva, z ktorých vyplýva právo uskutočniť stavbu
  ( § 139 ods. 1 stavebného zákona)

 • rozhodnutie o umiestnení stavby, alebo doklad o upustení od územného rozhodnutia a súhlas  podľa § 120 stavebného zákona, ktorý vydáva príslušný stavebný úrad

 • projektová dokumentácia stavby  vypracovaná oprávnenou osobou v dvoch vyhotoveniach.  Projektová dokumentácia musí zahŕňať situačný nákres a technickú správu

 • doklady o rokovaní s orgánmi štátnej správy a s účastníkmi konania (súhlasné stanoviská  vlastníkov susedných pozemkov alebo ich zoznam)

 • stanovisko orgánu štátnej správy ochrany prírody a krajiny

 • rozhodnutie o odňatí pôdy z poľnohospodárskeho pôdneho fondu, lesného pôdneho fondu,  ak  bolo na stavbu vydané. V prípade, že domová studňa  bude realizovaná na pozemku definovanom  ako trvalý trávny porast, orná pôda alebo záhrada, je potrebné podať žiadosť o trvalé odňatie z poľnohospodárskej pôdy

 • stanoviská správcov inžinierskych sietí

Poplatky

 • Správny poplatok v zmysle zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov sa platí pri podaní žiadosti do pokladne Obce Palárikovo (v prípade platby prevodom na účet IBAN: SK12 0200 0000 0001 7042 4172).
  Potvrdenie o úhrade sa prikladá k žiadosti pri podaní.

 • správny poplatok v zmysle zákona č. 145/1995 Z.z., o správnych poplatkoch v platnom znení -  30 Eur

Súvisiace predpisy

 • zákon č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v platnom znení

 • zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v platnom znení

 • zákon č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v platnom znení

 • vyhláška č. 453/2002 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a zákona o vodách v platnom znení

 • platné znenie zákonov môžete nájsť na https://www.slov-lex.sk/domov

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia na vodnú stavbu (66.18 kB)

Vybavuje:

Silvia Tóthová, tel. č. 035/6911311, mail: tothova@obecpalarikovo.sk

Zodpovedá: Správce Webu

Samospráva

PROJEKTY - EÚ FONDY

EÚ

EÚ

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Zvoz odpadu

Po Ut St Št Pi So Ne
26 27 28 29 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Odkazy

Cestovné poriadky

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
26 27 28 29 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:4
DNES:179
TÝŽDEŇ:0
CELKOM:1888707

Aktuálne informácie od nás

priamo vo Vašom telefóne

Stiahnite si našu
mobilnú aplikáciu na