Menu
Obec Palárikovo
ObecPalárikovo
rozšírené vyhľadávanie

Stavebné konanie (stavebné povolenie)

Stavby, ich zmeny a udržiavacie práce na nich sa môžu uskutočňovať iba podľa stavebného povolenia alebo na základe ohlásenia stavebnému úradu. Stavebné povolenie sa vyžaduje, pokiaľ stavebný zákon a vykonávacie predpisy k nemu alebo osobitné predpisy neustanovujú inak, pri stavbách každého druhu bez zreteľa na ich stavebnotechnické vyhotovenie, účel a čas trvania; stavebné povolenie sa vyžaduje aj pri zmene stavieb, najmä pri prístavbe, nadstavbe, pri stavebných úpravách a reklamných stavbách, na ktorých najväčšia informačná plocha má veľkosť od 3 m2.

Stavebné konanie začína stavebný úrad na základe písomnej žiadosti stavebníka podľa § 58 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) a § 8 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona. Dokumentácia predkladaná k stavebnému konaniu má byť v súlade s podmienkami územného rozhodnutia.

Stavebník musí preukázať, že je vlastníkom pozemku a dotknutej stavby alebo že má k pozemku a stavbe iné právo podľa § 139 ods. 1 stavebného zákona, ktoré ho oprávňuje zriadiť na ňom požadovanú stavbu alebo vykonať zmenu stavby. To neplatí, ak tieto skutočnosti preukázal v územnom konaní a po právoplatnosti územného rozhodnutia nedošlo k zmene. Ak ide o stavebnú úpravu, nadstavbu alebo udržiavacie práce na stavbe, môže byť stavebníkom právnická alebo fyzická osoba, ktorá je nájomcom stavby, ak o tom predloží písomnú dohodu s vlastníkom stavby.

Účastníkmi stavebného konania sú: stavebník; osoby, ktoré majú vlastnícke alebo iné práva k pozemkom a stavbám na nich vrátane susediacich pozemkov a stavieb, ak ich vlastnícke alebo iné práva k týmto pozemkom a stavbám môžu byť stavebným povolením priamo dotknuté; ďalšie osoby, ktorým toto postavenie vyplýva z osobného predpisu (§ 24 až 27 zákona č. 24/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov); stavebný dozor alebo kvalifikovaná osoba; projektant v časti, ktorá sa týka projektu stavby.

Podľa výsledkov stavebného konania vydá stavebný úrad rozhodnutie. Stavebné povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačalo do dvoch rokov odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť, pokiaľ stavebný úrad v odôvodnených prípadoch neurčil na začatie stavby dlhšiu dobu. Stavebné povolenie a rozhodnutie o predĺžení jeho platnosti sú záväzné aj pre právnych nástupcov účastníkov konania.

 

Doklady a dokumenty

 • vyplnený formulár Žiadosť o vydanie stavebného povolenia
 • písomné splnomocnenie na zastupovanie v konaní s uvedením rozsahu splnomocnenia (originál), ak sa stavebník dal zastupovať
 • ak stavebník nie je vlastníkom pozemku alebo stavby, doklady na preukázanie iného práva, z ktorých vyplýva právo uskutočniť stavbu alebo jej zmenu (§ 139 ods. 1 stavebného zákona)
 • projektová dokumentácia stavby (projekt stavby) v dvoch vyhotoveniach vypracovaná oprávnenou osobou v rozsahu podľa § 9 vyhlášky č. 453/2000 Z.z.;ak ide o jednoduchú stavbu, drobnú stavbu alebo o zmenu týchto stavieb, projekt stavby môže vypracovať osoba s príslušným odborným vzdelaním

   

 • rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov.
 • doklady o rokovaniach s účastníkmi stavebného konania, ak sa konali pred podaním žiadosti
 • ak ide o stavbu uskutočňovanú svojpomocou, vyhlásenie stavebného dozoru alebo kvalifikovanej osoby, že bude zabezpečovať odborné vedenie uskutočňovania stavby (len pre jednoduché stavby podľa § 44 ods. 2 stavebného zákona)

Poplatky

 • správny poplatok v zmysle zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch znení neskorších predpisov sa platí pri podaní žiadosti v hotovosti do pokladne Obce Palárikovo (v prípade platby prevodom na účet Obce Palárikovo, IBAN: SK12 0200 0000 0001 7042 4172 potvrdenie o úhrade sa prikladá k žiadosti pri podaní)

 • správny poplatok za podanie žiadosti o stavebné povolenie alebo na zmeny dokončených stavieb (nadstavba, prístavba) a na zmeny stavieb pred dokončením (za každú samostatnú stavbu) podľa položky 60 prílohy zákona o správnych poplatkoch je:
 • a) na stavby na bývanie
 • na stavbu rodinného domu ................................................................................      50 eur
 • na stavbu bytového domu .................................................................................   200 eur
 • b) na stavby na individuálnu rekreáciu, napríklad chaty, rekreačné domy alebo na zmeny dokončených stavieb (nadstavba, prístavba) a na zmeny týchto stavieb pred dokončením
 • ak zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 ............ ................................................      25 eur
 • ak zastavaná plocha presahuje 25 m2 .................................................................      50 eur
 • c) na stavebné úpravy dokončených stavieb vyžadujúce stavebné povolenie
 • rodinných domov a stavieb na individuálnu rekreáciu ..........................................      35 eur
 • bytových domov ..............................................................................................    100 eur
 • d) na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom rodinných domov alebo stavieb na individuálnu rekreáciu
 • garáže s jedným alebo dvoma miestami .............................................................     30 eur
 • na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť ..................................................      30 eur
 • na vodné stavby, napríklad studne, vsaky nad 5 m2, malé ČOV, jazierka ..............     30 eur
 • na spevnené plochy a parkoviská .......................................................................     30 eur
 • na stavby s doplnk. funkciou k týmto stavbám, napr. letné kuchyne, bazény, sklady    30 eur


 

 • e) na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom k bytovým domom a ostatným budovám
 • garáže s jedným alebo dvoma miestami .............................................................     50 eur
 • na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť ...................................................     50 eur
 • na vodné stavby, napríklad studne, vsaky nad 5 m2, malé ČOV, jazierka ...............    50 eur
 • na spevnené plochy a parkoviská .......................................................................     50 eur
 • na stavby s doplnkovou funkciou, napríklad prístrešky, sklady .............................    50 eur
 • f)  na zmeny dokončených stavieb a na zmeny týchto stavieb pred dokončením podľa písmen d) a  e) ............................................................................................     20 eur 
 • g) na ostatné neuvedené stavby a na zmeny týchto dokončených stavieb a na zmeny stavieb pred dokončením pri predpokladanom rozpočtovom
  náklade do 50 000 eur vrátane ............................................................................................     100 eur

nad 50 000 eur do 100 000 eur vrátane .....................................................................      200 eur

nad 100 000 eur do 500 000 eur vrátane ...................................................................      400 eur

nad 500 000 eur do 1 000 000 eur vrátane ................................................................  600 eur

nad 1 000 000 eur do 10 000 000 eur vrátane ...........................................................  800 eur

nad 10 000 000 eur ...................................................................................................    1 000 eur

 

 • h) na stavby dočasných objektov zariadení staveniska,  ak sa vydáva samostatné stavebné povolenie na stavby ........................................      50 eur
 • i) na reklamnú stavbu, na ktorej najväčšia informačná plocha má veľkosť od 3 m2 do 20 m2 ............60 eur
 •  j) na reklamnú stavbu, na ktorej najväčšia informačná plocha je väčšia ako 20 m2 ..........................150 eur
   
 • ak stavebné  povolenie zahŕňa stavbu viacerých samostatných  objektov, vyberie sa súhrnný poplatok za všetky samostatné objekty uvedené v stavebnom povolení okrem prípojok [písmená a) a b)]
 • hotelové a iné ubytovacie zariadenia sa posudzujú ako nebytová výstavba
 • garáže s viac ako dvoma  miestami sa posudzujú ako samostatné stavby
 • správny poplatok podľa položky 61 prílohy zákona o správnych poplatkoch za podanie žiadosti o dodatočné povolenie stavby, ktorá bola postavená po 1. októbri 1976 bez stavebného povolenia alebo v rozpore so zákonom a o dodatočné povolenie zmeny stavby je trojnásobok sadzby ustanovenej v položke 60

Upozornenie

 • v prípade, že podaná žiadosť nebude úplná alebo nebude poskytovať dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby alebo udržiavacích prác na nej alebo ak sa v dokumentácii nedodržia podmienky územného rozhodnutia, vyzve stavebný úrad stavebníka, aby žiadosť v primeranej lehote doplnil, prípadne aby ju uviedol do súladu s podmienkami územného rozhodnutia, stanoví lehotu na doplnenie a súčasne ho upozorní, že ak nebude podanie doplnené v predpísanom rozsahu a v určenej lehote, stavebné konanie zastaví
 • keď je žiadosť o stavebné povolenie úplná, stavebný úrad, oznámi začatie stavebného konania dotknutým orgánom a všetkým známym účastníkom konania. Súčasne upozorní účastníkov, že svoje námietky a pripomienky môžu uplatniť najneskoršie pri ústnom pojednávaní (ak upustí od ústneho pojednávania, určí lehotu, do ktorej môžu účastníci uplatniť svoje námietky), a upozorní ich, že sa na neskoršie podané námietky neprihliadne. Na pripomienky a námietky, ktoré boli alebo mohli byť uplatnené v územnom konaní alebo pri prerokúvaní územného plánu zóny, sa neprihliada. V rovnakej lehote môžu oznámiť dotknuté orgány svoje stanoviská
 • priestupku sa dopustí a pokutou do 829 € sa potresce ten, kto ako stavebník mení stavbu bez stavebného povolenia alebo v rozpore s ním (§ 105 ods. 2 písm. a) stavebného zákona) alebo pokutou do 33 193 € sa potresce ten, kto ako stavebník uskutočňuje novú stavbu bez stavebného povolenia alebo v rozpore s ním (§ 105 ods. 3 písm. b) stavebného zákona)
 • stavebný úrad alebo inšpekcia uloží  pokutu do 66 387 € právnickej osobe  alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie, ktorá mení stavbu bez stavebného povolenia alebo v rozpore s ním (§ 106 ods. 2 písm. b) stavebného zákona) alebo pokutu do 165 969 € právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie, ktorá uskutočňuje novú stavbu bez stavebného povolenia alebo v rozpore s ním (§ 106 ods. 3 písm. b) stavebného zákona)

Súvisiace predpisy

 • zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov
 • vyhláška č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona
 • vyhláška č. 532/2002, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie
 • zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov
 • zákon č. č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch znení neskorších predpisov
 • platné znenie predpisov môžete nájsť na https://www.slov-lex.sk/domov

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia (57.52 kB)

Vybavuje: 

Silvia Tóthová, tel. č. 035/6911311, mail: tothova@obecpalarikovo.sk

Zodpovedá: Správce Webu

Samospráva

PROJEKTY - EÚ FONDY

EÚ

EÚ

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Zvoz odpadu

Po Ut St Št Pi So Ne
26 27 28 29 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Odkazy

Cestovné poriadky

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
26 27 28 29 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:2
DNES:282
TÝŽDEŇ:0
CELKOM:1888810

Aktuálne informácie od nás

priamo vo Vašom telefóne

Stiahnite si našu
mobilnú aplikáciu na