Menu
Obec Palárikovo
ObecPalárikovo
rozšírené vyhľadávanie

Povolenie zmeny v užívaní stavby

Stavbu možno užívať len na účel určený v kolaudačnom rozhodnutí, prípadne v stavebnom povolení. Zmeny účelu užívania stavby, ktoré spočívajú v zmene spôsobu užívania stavby, jej prevádzkového zariadenia, v zmene spôsobu a v podstatnom rozšírení výroby alebo činností, ktoré by mohli ohroziť život a zdravie ľudí alebo životné prostredie, vyžadujú rozhodnutie stavebného úradu o zmene v užívaní stavby.

Konanie o zmene užívania stavby začína stavebný úrad na základe písomnej žiadosti - návrhu stavebníka. Podľa výsledkov konania vydá stavebný úrad stavebníkovi rozhodnutie o zmene užívania stavby.

 

Doklady a dokumenty

 • vyplnený formulár Návrh na povolenie zmeny v užívaní stavby

 • 2x dokumentácia s vyznačením pôvodného a navrhovaného spôsobu užívania jednotlivých priestorov stavby

 • súhlas vlastníka stavby s navrhovanou zmenou v spôsobe jej užívania, ak navrhovateľ nie je vlastníkom stavby

 • doklady o rokovaní s účastníkmi konania  a rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov a obce

 • kolaudačné rozhodnutie alebo stavebné povolenie, z ktorého je zrejmé, na aký účel bola stavba povolená, alebo sa dokumentácia skutočného realizovania stavby (pasport stavby), ak sa iné doklady nezachovali

 

Poplatky

 • Správny poplatok v zmysle zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch znení neskorších predpisov sa platí pri podaní návrhu v hotovosti do pokladne Obce Palárikovo (v prípade platby prevodom na účet  IBAN: SK12 0200 0000 0001 7042 4172 S, potvrdenie o úhrade sa prikladá k návrhu pri podaní).

 • a) Žiadosť o povolenie
 1.  na zmenu užívania stavby, ak nie je spojené so stavebným konaním podľa

položky 60 ............................................................................................................... 30 eur

Upozornenie

 • v prípade, že návrh nebude úplný, nebude poskytovať dostatočné podklady pre posúdenie, stavebný úrad vyzve žiadateľa na jeho doplnenie, kde bude stanovená lehota na doplnenie

 • rozhodnutie o podanom návrhu sa doručuje účastníkom konania do vlastných rúk

 • priestupku sa dopustí a pokutou do 829€ sa potresce ten, kto uskutočňuje užíva stavbu v rozpore s kolaudačným rozhodnutím, prípadne stavebným povolením alebo ako vlastník stavby či iný oprávnený na jej užívanie umožní inej osobe užívanie stavby pred vydaním  kolaudačného rozhodnutia alebo v rozpore s ním. (§ 105 ods. 2 písm. b) stavebného zákona)

 • stavebný úrad alebo inšpekcia uloží  pokutu do 165 969€ právnickej osobe  alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie, ktorá užíva stavbu bez kolaudačného rozhodnutia alebo v rozpore s ním, alebo ako vlastník stavby či iný oprávnený na jej užívanie umožní inej osobe užívanie stavby pred vydaním  kolaudačného rozhodnutia alebo v rozpore s ním. (§ 106 ods. 3 písm. d) stavebného zákona)

Súvisiace predpisy

 • zákon č. 50/1976 Zb. Stavebný zákon a jeho novelizácia č. 237/2000 v platnom znení

 • vyhláška č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona

 • vyhláška č. 532/2002, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie

 • platné znenie zákonov môžete nájsť na https://www.slov-lex.sk/domov

Žiadosť o povolenie zmeny v užívaní stavby (48.85 kB)

Vybavuje: 

Silvia Tóthová, tel. č. 035/6911311, mail: tothova@obecpalarikovo.sk

Zodpovedá: Správce Webu

Samospráva

PROJEKTY - EÚ FONDY

EÚ

EÚ

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Zvoz odpadu

Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Odkazy

Cestovné poriadky

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:7
DNES:119
TÝŽDEŇ:820
CELKOM:1913403

Aktuálne informácie od nás

priamo vo Vašom telefóne

Stiahnite si našu
mobilnú aplikáciu na