Menu
Obec Palárikovo
ObecPalárikovo
rozšírené vyhľadávanie

Odstránenie stavby

Na odstránenie stavby, pokiaľ nebolo nariadené, je potrebné povolenie stavebného úradu. O povolenie môže žiadať vlastník stavby. Povolenie stavebného úradu sa nevyžaduje na odstránenie zariadenia staveniska, ktorého dočasnosť bola obmedzená v stavebnom povolení na čas trvania stavby, a na odstránenie stavieb a zariadení, ktoré nepodliehajú stavebnému povoleniu.
Pri drobných stavbách [§ 55 ods. 2 písm. b)], informačných, reklamných a propagačných zariadeniach postačí ohlásenie lehoty, do ktorej budú odstránené.

Doklady a dokumenty

 • vyplnený formulár Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby

 • písomné splnomocnenie na zastupovanie v konaní s uvedením rozsahu splnomocnenia (originál), ak sa žiadateľ (vlastník stavby) dal zastupovať

 • technologický opis prác alebo aj nevyhnutné výkresy úprav pozemku

 • v prípade radovej zástavby statické posúdenie, ktorým sa preukazuje zabezpečenie mechanickej odolnosti a stability nosných konštrukcií susedných stavieb a ich bezpečného užívania

 • doklady o rokovaniach s dotknutými orgánmi štátnej správy, správcami sietí technického vybavenia a s účastníkmi konania, ak sa o odstránení stavby viedli vopred

 • pri stavbách, ktorých odstránenie nebude vykonávať odborne vybavená právnická osoba, vyhlásenie oprávnenej osoby, ktorá sa zaviazala vykonávať odborné vedenie prác spojených s odstránením stavby

 • rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy, ak ide o odstránenie nehnuteľnej kultúrnej pamiatky, žiadosť obsahuje aj fotodokumentáciu, dokumentačné výkresy alebo inú dokumentáciu (napríklad meračskú alebo modelovú)

Poplatky

 • Správny poplatok v zmysle zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov sa platí pri podaní žiadosti do pokladne Obce Palárikovo (v prípade platby prevodom na účet IBAN: SK12 0200 0000 0001 7042 4172  )
  Potvrdenie o úhrade sa prikladá k žiadosti pri podaní.
  Podľa položky 62 písm. a) Sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, je pri podaní žiadosti splatný správny poplatok:

 a) na odstránenie stavby (poplatok sa vyberá za každý objekt) pre:

 • fyzická osoba              20 eur

 • právnická osoba            50 eur

Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení poskytovatelia sociálnych služieb, ktorí neposkytujú sociálne služby s cieľom dosiahnuť zisk za podmienok ustanovených osobitným zákonom11), osvetové strediská, hvezdárne, planetáriá, knižnice, múzeá, galérie, divadlá, ktorých zriaďovateľom je  štát alebo vyšší územný celok a profesionálne hudobné inštitúcie, ktorých zriaďovateľom je štát alebo vyšší územný celok.

Upozornenie

 • nepovolené odstránenie stavby je priestupkom podľa § 105 ods. 2 písm. c) resp. správnym deliktom podľa § 106 ods. 2 písm. c)

 • priestupku sa dopustí a pokutou do 25 000 Sk sa potresce ten, kto odstráni stavbu bez povolenia príslušného orgánu (§ 105 ods. 3 písm. c) stavebného zákona)

 • stavebný úrad alebo inšpekcia uloží pokutu do 2 miliónov SK právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie, ktorá odstráni stavbu bez povolenia príslušného orgánu (§ 106 ods. 2 písm. c) stavebného zákona)

Súvisiace predpisy

 • zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov

 • vyhláška č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona

 • zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

 • zákon č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov

 • platné znenie predpisov môžete nájsť na https://www.slov-lex.sk/domov

Žiadosť o povolenie odstránenia stavby (70.64 kB)

Vybavuje:

Silvia Tóthová, tel. č. 035/6911311, mail: tothova@obecpalarikovo.sk

Zodpovedá: Správce Webu

Samospráva

PROJEKTY - EÚ FONDY

EÚ

EÚ

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Zvoz odpadu

Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Odkazy

Cestovné poriadky

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:3
DNES:362
TÝŽDEŇ:1901
CELKOM:1910443

Aktuálne informácie od nás

priamo vo Vašom telefóne

Stiahnite si našu
mobilnú aplikáciu na