Menu
Obec Palárikovo
ObecPalárikovo
rozšírené vyhľadávanie

Kolaudácia vodnej stavby

Obec v zmysle § 63 ods. 1  zákona č. 364/2004 Z.z.. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon)  v prenesenom výkone pôsobnosti na úseku štátnej vodnej správy rozhoduje vo veciach:

a) povolenia  na odber povrchových vôd a podzemných  vôd a ich iné užívanie na potreby jednotlivých občanov (domácností), uskutočnenie, zmenu a odstránenie vodných stavieb, ktoré súvisia s týmto odberom (§21 ods. 1 písm. a)a s písm. b) a § 26

b) v ktorých je príslušná povoľovať vodnú stavbu, ako aj v ostatných vodohospodárskych veciach týkajúcich sa tejto vodnej stavby.

 

Doklady a dokumenty

 • vyplnený formulár Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia pre vodnú stavbu

 • projekt stavby schválený v stavebnom konaní

 • zoznam a zdôvodnenie vykonaných odchýlok od dokumentácie overenej v stavebnom konaní

 • doklad o uhradení správneho poplatku v zmysle zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v platnom znení vo výške 20 €

 • iné prílohy podľa § 17 ods. 2  Vyhlášky. č. 453/2000 Z.z.

 • geometrický plán na zameranie skutočnej realizácie stavby

Poplatky

 • Správny poplatok v zmysle zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov sa platí pri podaní žiadosti do pokladne Obce Palárikovo (v prípade platby prevodom na účet IBAN: SK12 0200 0000 0001 7042 4172 ).
  Potvrdenie o úhrade sa prikladá k žiadosti pri podaní.

 • správny poplatok v zmysle zákona č. 145/1995 Z.z., o správnych poplatkoch v platnom znení 20 Eur

Súvisiace predpisy

 • zákon č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v platnom znení

 • zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v platnom znení

 • zákon č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v platnom znení

 • vyhláška č. 453/2002 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a zákona o vodách v platnom znení

 • platné znenie zákonov môžete nájsť na https://www.slov-lex.sk/domov

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia pre vodnú stavbu (15.54 kB)

Vybavuje:

Silvia Tóthová, tel. č. 035/6911311, mail: tothova@obecpalarikovo.sk

Zodpovedá: Správce Webu

Aktuálne informácie od nás

priamo vo Vašom telefóne

Stiahnite si našu
mobilnú aplikáciu na