Navigácia

Obsah

POZVÁNKA NA OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO

Typ: ostatné
OZ sa bude konať 16.8.2018 o 17.00 hod v dome kultúry.

STAROSTA  OBCE   P A L Á R I K O V O

Č.j.: 56/2018                                                                                V Palárikove  08.08.2018

P O Z V Á N K A

         V súlade s ods. 1/ § 12/  a ods. 4/ písmena a/ § 13 zákona číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení

z v o l á v a m

XXXVIII. zasadnutie obecného zastupiteľstva na deň

   16. 08. 2018 / vo štvrtok / o 17,00 hod.

do zasadacej sály Domu kultúry v Palárikove

                                                s týmto programom:

           1/  Otvorenie

          2/  Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

          3/  Voľba návrhovej komisie

           4/   Voľby do orgánov samosprávy obce

                    Spravodajca: p. Alžbeta  J a n k u l á r o v á , prednostka Ocú

            5/   Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2018

                     Spravodajca: Ing. Peter   T o m š í k , hl. kontrolór

             6/  Návrh na prevod majetku obce CKN parc.č. 1814/61,

  • parc.č. 594/47,

  • vecné bremeno k parc.č. 4660/1 a 4506/22

               Spravodajca: p. Alžbeta  J a n k u l á r o v á , prednostka OcÚ

              7/  Informácia o proteste prokurátora  Pd 126/18/4404-4

               Spravodajca: Mgr. Jozef  D e r ň á r, starosta obce

           8/   Diskusia

           9/   Návrh na uznesenie

         10/  Záver

 

                                                                                      Mgr. Jozef  D e r ň á r  

                                                                             starosta obce


Vytvorené: 10. 8. 2018
Posledná aktualizácia: 10. 8. 2018 10:29
Autor: Správce Webu